Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

Shape Care: de gebruiker van de algemene voorwaarden. 

Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. In het bijzonder wordt onder consument ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd. 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Shape Care en de consument. 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1
Op alle bestellingen en overeenkomsten van Shape Care zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 

2.2
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Shape Care worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Shape Care ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

2.3
Het doen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 

2.4
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

2.5
Shape Care behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomsten

3.1
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de consument opgegeven e-mailadres. 

3.2
Shape Care is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Shape Care dit mee zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling. 

Het is niet toegestaan om op www.shapecare.nl te bestellen als je zelf een Herbalife ID nummer hebt omdat je bent ingeschreven als Herbalife member. Ook is het niet toegestaan om op www.shapecare.nl te bestellen als het de bedoeling is om de producten op welke manier dan ook weer door te verkopen.


3.8
Om producten te kunnen bestellen is een minimale leeftijd van 18 jaar vereist. Door de producten te bestellen, verklaart de consument dat hij tenminste de gestelde leeftijd van 18 jaar heeft. 

Artikel 4 Prijzen en betalingen

4.1
De vermelde prijzen op de website van Shape Care zijn inclusief BTW. 
4.2
Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Shape Care onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten. Shape Care heeft het recht om de consument, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten. 

4.3
De producten van Shape Care worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de bestelling. 

4.4
Betaling binnen Nederland kan geschieden per online bankieren (iDeal), Afterpay (achteraf betalen), creditcard en overboeking (vooraf). 

4.5
Indien de consument met enige betaling in gebreke is, is Shape Care gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

4.6
Dag waarop het pakje is ontvangen is de ingangsdatum van uw betalingsverplichting
Betaling binnen 7 dagen na ontvangst van het pakje
1e betalingsherinnering na 14 dagen: kosten € 6.00 
2e betalingsherinnering na 30 dagen: kosten € 15.00 
Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder, advocaatkosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn begrepen, welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de klant te bewerkstellingen zijn ten laste van de klant.

Artikel 5 Ontbinding van de overeenkomst

5.1
De consument kan binnen 14 dagen zijn order kosteloos annuleren. 

Artikel 6 Levering

6.1
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf magazijn van Shape Care. Shape Care is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door  PostNL of  DPD, dan wel enige andere door Shape Care ingeschakelde vervoerder.

Indien u niet thuis bent wordt het pakket door de pakketdienst of bij de buren afgegeven of weer retour genomen. Vaak wordt het pakket de volgende dag wederom aangeboden of is met het ontvangstbewijs tot 14 dagen na datum op te halen bij het postkantoor. 
Portokosten: Voor bestellingen rekenen wij € 5,50 bij een bestelling onder de 50 euro. Dit geldt voor levering binnen Nederland. Levering in het buitenland gaat alleen na overleg. 
6.2
De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. 

6.3
Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Shape Care hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. 

6.4
Opgegeven levertijden van Shape Care zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de indicatieve levertermijn zal Shape Care de consument dat via e-mail melden. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument Shape Care schriftelijk in gebreke te stellen. De consument is gerechtigd om bij overschrijding van de levertermijn de overeenkomst te annuleren, nadat Shape Care behoorlijk in gebreke is gesteld. 

6.5
Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Shape Care de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

6.6
Indien Shape Care gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze aan Shape Care ter beschikking heeft gesteld. 

Artikel 7 Garantie

7.1
Shape Care garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 

7.2
Als u in de 30 dagen na uw aankoop niet volledig tevreden bent over de hoge kwaliteit van de Herbalife-producten, dan zullen wij u het aankoopbedrag zonder voorbehoud terugbetalen. Indien u van deze garantie gebruik wenst te maken, kunt u hierover contact met ons opnemen. U dient wel binnen 30 dagen na factuurdatum zelf en voor eigen rekening zorg te dragen voor de retournering van de gekochte producten. De producten die u vergoed wilt zien moet u ook terugsturen anders kunnen wij deze niet vergoeden samen met een teruggave formulier. Uw aankoopbedrag zal dan zo snel mogelijk na ontvangst van de geretourneerde producten op uw bankrekening worden bijgeschreven. 

7.3
Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. 

7.4
Indien een product een gebrek vertoont, zal Shape Care de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van Shape Care vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Shape Care te retourneren en de eigendom daarover aan Shape Care te verschaffen. 

7.5
Onverminderd lid 7.4, is de garantie niet van toepassing indien er sprake is van normale slijtage en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Shape Care of de fabrikant zijn verricht;
- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. 

7.6
Het is mogelijk dat Shape Care op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Shape Care is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1
Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de consument over, nadat hij al hetgeen hij ter zake van enige overeenkomst met Shape Care is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtten werkzaamheden. 

8.2
De consument mag de producten, voordat eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 

Artikel 9 Onderzoek, reclames

9.1
De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 

9.2
Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 24 uur na levering schriftelijk aan Shape Care te worden gemeld dit met gelijktijdige retourzending van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. 

9.3
Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Shape Care met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Shape Care gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen. 

9.4
Indien ingevolge lid 9.3 tijdig wordt gereclameerd, blijft consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Shape Care en op de wijze zoals door Shape Care aangegeven. 

Artikel 10 Betaling

10.1
Shape Care biedt diverse mogelijkheden om te betalen: via Internetbankieren met iDeal of vooruitbetalen per bank of met Paypal of achteraf met Afterpay. 
Met iDeal kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. iDeal is pinnen via internet. Heeft u een rekening én Internetbankieren bij ABN Amro, Rabobank, ING, Fortis of SNS, dan kunt u betalen via iDeal. U gaat bij het afrekenen door naar uw eigen beveiligde omgeving van Internetbankieren, maakt daar de betaling over, en gaat weer terug naar onze site. 
iDeal betalingen worden meteen afgeschreven. Dit is de snelste betaalmethode. 
Wilt u uw bestelling snel geleverd hebben? Kies dan voor betalen via iDeal.
Bij vooruitbetalen per bank ontvangt u een bevestigingsmail van uw bestelling met daarin onze betaalgegevens en uw ordernummer. U maakt zelf het bedrag naar ons over. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verzonden.
NL 65 INGB 0009 0242 15  t.n.v. Shape Care International in Lelystad

o.v.v. uw ordernummer 
Betaling per bank  neemt ongeveer een tot drie werkdagen in beslag. Betalingen met iDeal internet bankieren worden dezelfde dag verwerkt. 

Artikel 11 Incassokosten

11.1
Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. 

11.2
Shape Care is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen. 

11.3
In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00. 

11.4
Indien Shape Care aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

Artikel 12 Vrijwaringen

12.1
De consument vrijwaart Shape Care voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van industriële- en intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 

12.2
Indien consument aan Shape Care informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 

Artikel 13 Intellectuele eigendom en auteursrechten

13.1
De consument dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Shape Care geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1
Indien door Shape Care geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Shape Care jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld. 

14.2
Shape Care is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 

14.3
Onverminderd het bovenstaande is Shape Care niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van consument. 

14.4
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Shape Care of zijn ondergeschikten. 

Artikel 15 Overmacht

15.1
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Shape Care in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Shape Care gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

15.2
Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Shape Care geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Shape Care niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Shape Care worden daaronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 

15.3
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

15.4
Voor zover Shape Care ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Shape Care gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. 

Artikel 16 Privacy en Discretie

16.1
Shape Care geeft, distribueert of verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Shape Care gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor de afhandeling van de bestelling. 

16.2
Op de verzendingen wordt de naam Shape Care als afzender vermeld. De producten zijn discreet, in neutraal karton en zonder opdruk verpakt. 

16.3
Op de factuur staat Shape Care weergegeven. Wegens wettelijke verplichtingen treft de consument op de factuur een productomschrijving aan. 

16.4
Op het rekeningafschrift staat Shape Care vermeld. De consument treft geen productomschrijving op het rekeningafschrift aan. 

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1
Op elke overeenkomst tussen Shape Care en de consument is Nederlands recht van toepassing.

17.2
Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Shape Care of overeenkomsten gesloten met Shape Care worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. 

Artikel 18 Disclaimer

18.1
Alle op deze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van Shape Care steeds worden gewijzigd. Shape Care registreert en slaat de door de consument verstrekte gegevens in een databestand op. 

18.2
De website van Shape Care en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Shape Care sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Shape Care onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. Shape Care geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan Shape Care garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan de consument vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. De consument dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. 
De houder van deze website behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Artikel 19 Diversen

19.1
Wanneer door Shape Care gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Shape Care deze Voorwaarden soepel toepast. 

19.2
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Shape Care in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Shape Care vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

19.3
Shape Care is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 20 Waardebonnen

 

20.1 
Per bestelling is het toegestaan om maximaal 1 kortingscode toe te passen op het totale subtotale bedrag.

 

20.2 
De kortingscodes zijn niet inwisselbaar voor geld.Artikel 21 Copyright

21.1
Deze website is auteursrechtelijk beschermd door middel van Copyright. Alle informatie op deze website, bestaande uit foto's, afbeeldingen, logo's, banners, tekst, opmaak, lay-out of welke informatie of vorm van informatie dan ook, mag op geen enkele andere wijze worden: gekopieerd, gepubliceerd, afgedrukt, geprint, opgeslagen of verzonden worden (in welke vorm dan ook), dan op de normale wijze zoals uw webbrowser met deze informatie omgaat.
Het gebruik cq misbruik van enige informatie, zoals eerder omschreven, anders dan waarvoor deze informatie is bedoeld is strafbaar.

 

Artikel 22 Uitsluiting van personen, bestellingen en leveringen

   22.1  

De op deze website aangeboden artikelen zijn enkel bedoeld voor eigen gebruik en niet bedoeld voor wederverkoop. Shape Care levert uitsluitend aan particulieren en is geen groothandel voor aangeboden artikelen. Mocht Shape Care enig vermoeden hebben dat een bestelling niet voor eigen gebruik is, dan behoudt Shape Care het recht om de bestelling te annuleren en uw account te deactiveren. Vanwege de regelgeving vanuit Herbalife is het tevens niet toegestaan om onze website als inkoopadres voor wederverkoop te gebruiken.

22.2

Wanneer een gebruiker, met het oogmerk om zichzelf dan wel een ander te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, Shape Care bewust beweegt tot het ter beschikking stellen van informatie dan wel andere relevante gegevens, zal Shape Care een direct opeisbare boete berekenen aan de gebruiker.

                                                                                                                                                                                       

Dit aanbod om producten te kopen wordt gedaan door Onafhankelijk Herbalife Nutrition Member Karin Klaver handelend onder de naam Shape Care International, Hollandse Hout 342, 8244 GP Lelystad. De producten worden geproduceerd door of namens Herbalife International (Netherlands) B.V.; Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, Nederland (0450.875.596).


 

Onze kracht

 • Betaal achteraf met Riverty (Afterpay)
 • Herbalife meestal de volgende dag in huis
 • Verzending met PostNL of DPD
 • Ook levering op zaterdag en maandag !
 • Bij bestelling boven 69 euro geen verzendkosten
 • Gratis deskundig advies
 • 30 jaar ervaring
 • 30 dagen niet tevreden geld terug garantie
 • Veilig bestellen en betalen
 • De beste service
 • Wij belonen onze trouwe klanten!
 • Aangesloten bij Webshop Keurmerk
 • Bij elke Herbalife bestelling ontvangt u loyalty punten voor extra korting!

Contact

Shape Care International
Onafhankelijk Herbalife Member

Karin Klaver

Hollandse Hout 342
8244 GP Lelystad
info@shapecare.nl

Levering via PostNL

Levering via PostNL

Betaalmogelijkheden

© 2015 - 2024 Uw Herbalife distributeur Shape Care | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel